Kataster nehnuteľností - problémy

Kataster nehnuteľností - problémy
0

#1

Za najväčší problém v súčasnosti považujem prílišnú formálnosť katastrálneho konania, ktorá spočíva:

  • v nadmernom počte obsahových náležitostí zmlúv o prevode BYTU (vyše 20)
  • v príliš prísnom posudzovaní kúpnych zmlúv (je nutné opravovať aj chyby, ktoré nemajú z právneho hľadiska význam).

Sú tu aj ďalšie problémy ako neprehľadnosť máp katastra (to isté územie sa eviduje na dvoch mapách - KN a UO), nedoriešená problematika evidovania inžinierskych a drobných stavieb, nedôsledné evidovanie urbárov…, avšak prílišnu formálnosť konania považujem z hľadiska čakacích lehôt a právnej istoty za najväčší (viac v mojom článku ).

Čo sú podľa vás najväčšie problémy?