Navrhované opatrenia - čo zatiaľ máme

Navrhované opatrenia - čo zatiaľ máme
0

#1

Toto je téma, kde sa budú zbierať všetky prediskutované návrhy a opatrenia a dávať postupne a štrukturovane dokopy v jednotlivých kategóriach. Prvý update spravím v najbližších týždňoch.

Kategórie:
Nastavenie systému (znižovanie byrokracie a zjednodušovanie prostredia)
Vzťah zamestnávateľ - zamestnanec (zákonník práce)
Vzdelávaním a výchovou k podnikaniu
Štátna podpora podnikania (public-private partnership)
Ďalšie, ktoré nás napadnú

Špecifické odvetvia:
Samopodnikateľ (Živnostníci, freelanceri, podnikanie ako práca)
Gastro
Cestovný ruch

Pred prispievaním prosim povinne čítajte O čom je táto kategória a ako to tu funguje.

Návrhy a diskusie k jednotlivým opatreniam: (pravidelne sa updatuje, neskôr sa zaradí do kategórie)
Daňová licencia pre samopodnikateľov

Zatiaľ máme nástrel opatrení z vízie: Vízia Progesívneho Slovenska.

Priority z vízie:

→ Posilniť vyučovanie podnikateľských a ekonomických
zručností už na základných a stredných školách.
Cieľom je nevychovávať len zamestnancov, ale aj iniciatívnych
podnikateľov.

→ Odbyrokratizovanie podnikania prostredníctvom mož-
nosti rýchleho (maximálne 24 hodín) založenia spoločnosti, či
úprav základných dokumentov online, vrátane živnostenských
povolení, a tiež zjednodušenie procesu ukončenia podnikania
s dôrazom na ochranu veriteľov.

→ Umožniť jednoduchší prístup k podnikaniu prostredníctvom
dôslednej revízie administratívnych povinností podnikateľov
v rôznych oblastiach a miery ich byrokratickej záťaže,
a to najmä:

→ radikálne zjednodušiť zamestnanie prvého zamestnanca
(z hľadiska administratívy, aj finančných nakladov),
86
→ zjednotiť hranice povinností zamestnávateľa podľa európskej
klasifikácie malých a stredných podnikov,

→ nastaviť primeranú maximálnu výšku pokút pri administratívnych
chybách.

→ Prehodnotiť existujúce opatrenia v oblasti daňových
povinností a to najmä pre začínajúcich podnikateľov
(amnestia na prevádzkové pokuty počas prvých 12 mesiacov
existencie firmy, odstrániť duplicitné daňové povinnosti, zrušiť
platenie daní z nezaplatených faktúr, zvýšiť hranicu na platenie
preddavkov, zrušiť zdaňovanie zamestnaneckých benefitov,
tringeltov apod.)

→ Znižovať odvodové zaťaženia pre firmy a ich zamestnancov
a rozdiely v zaťažení medzi živnostníkmi a zamestnancami

→ Podpora prístupu ku kapitálu pre malé a stredné
podniky, osobitne pre rodinné firmy a obecné firmy, ktoré sú
významným prínosom k regionálnemu rozvoju a vyrovnávaniu
rozdielov

→ Podporiť podnikanie ľudí mladších ako 18 rokov
prostredníctvom legislatívnych úprav, umožňujúcich zakladať
spoločnosti ľuďom od 16 rokov a stať sa spoločníkom firmy
od veku 15 rokov, pokiaľ je aspoň jeden ďalší spoločník starší ako

→ Podpora exportu a internacionalizácie malých
a stredných podnikov a ich preniknutie na európske
a mimoeurópske trhy (podpora viacjazyčných verzií webových
sídiel a e-shopov, automatická podpora účasti slovenských MSP
na výstavách a obchodných misiách atď.)
Nový ekonomický a sociálny model

→ Podpora zvýšenia podielov univerzít v študentských
alebo učiteľských firmách a spin-offoch, čo bude viesť
k zvyšovaniu počtu patentov a ich úspešnej komercializácie.

→ Finančné a daňové opatrenia, ktoré uľahčia
finančné investície a toky v podnikaní (možnosť
zníženia dane z prevodu obchodného podielu/akcií napríklad
v prípade, že výnos je reinvestovaný, možnosť zníženia dane
z príjmov právnických osôb v prípade ich reinvestície v rámci
podnikovej skupiny, oslobodenie od preddavkov na daň v prí-
pade dobrej daňovej disciplíny apod.)

→ Odstrániť korupčné a diskriminačné kritériá pri
verejných tendroch a zmenšovať objemy verejných zákaziek,
čo umožní aj menším podnikateľom uchádzať sa o verejné
zákazky.

→ Moderná a flexibilná právna úprava platformovej
ekonomiky, s cieľom nastaviť priaznivé prostredie pre jej
rozvoj (vrátane predvídateľného systému zdanenia pri zdroji
príjmov) a súčasnom zachovaní férových podmienok pre tradič-
ných poskytovateľov služieb.

→ Podporiť vznik reprezentatívnej asociácie, zastre-
šujúcej malých a stredných podnikateľov, ktorá by
aktívne reprezentovala sektor, sústavne komunikovala s prísluš-
nými štátnymi orgánmi, proaktívne predkladala návrhy a poskytovala
poradenstvo začínajúcim podnikateľom


#2

#3

Super téma a dúfam, že prinesie želané výsledky.

Skúsim prispieť k všeobecnej diskusii o rozvoji podnikania ako takého. A to trošku iným pohľadom a prístupom: vzťah zamestnanca (zamestnania) a podnikateľa (podnikania ako takého). Žijeme v čase keď väčšinu správy života samotného môžme riešiť cez “počítač” - za pomoci rôznych IS (informačných systémov). A ja osobne vidím medzi zamestnancom a podnikateľom jeden jediný a zásadný rozdiel: zodpovednosť za výsledok ako celok. Malé upozornenie, niektoré prímery budú na hrane. Účelom nie je povedať, že zamestnanci sú tí zlí a podnikatelia tí dobrí. Ale iba na hraničnom pohľade ukázať iný pohľad.

Podnikateľ de facto zodpovedá za všetko vrátane zamestnancov. Musí zohnať robotu, zákazníkov, zamestnancov, nástroje, miesto na tú robotu, … a v konečnom dôsledku sa musí postarať aj o “servis” väčšiny agendy samotného zamestnanca - väčšiu časť odvodov za zamestnanca platí firma a aj tú časť vlastných odvodov zamestnanca vlastne tiež rieši a platí firma. Vlastne to končí v zvrátenej logike, že podnikateľ je tá “sviňa” čo si polovinu mzdových nákladov nechá pre seba. Ale skutočnosť je taká, že takmer polovinu super-hrubej mzdy si zoberie štát a nie podnikateľ.

A to ešte sa musí podnikateľ (firma) postarať o to, aby z časti utržených financií za zákazku musí mal zamestnancanec prijateľné pracovné podmienky - teplo, svetlo, pracovné nástroje a pod.

Celé to vlastne vedie k tomu, že si od začiatku štát vychováva nezodpovedných jedincov, ktorí majú “jedinú” starosť: dať pozor aby ich ten podnikateľ neokradol.

Ak by sa ale štát svojim prístupom snažil vychovávať za seba zodpovedných občanov, tak by mali aj viac odvahy do podnikania. Ak by od malička (od základnej školi) vedeli odhadnúť a poznať “cenu života” - to, že za každú akciu treba zaplatiť reakciou. Že činy nie sú bez následkov. Tak by sa na budúci život (a podnikanie) pozerali inak.

Čo navrhujem:

 1. Na úrovni zamestnancov: zrušiť zavádzajúci pojem “hrubá mzda”. Bola by len čistá mzda a mzdové náklady. Všetky odvodové položky by boli len na strane zamestnanca. Nehovorím o ich výške, len o formálnom prevedení odvodov z firmy na zamestnanca. Každý zamestnanec by tak videl cenu štátu a služieb, ktoré si do budúcnosti od štátu kupuje: zdravotné, dôchodok. podporu v prípadnej nezamestnanosti…

 2. Na úrovni podnikateľa: V začiatku zrejme by zamestnancové odvody odvádzal podnikateľ, ale v princípe nevidím dôvod aby sa do odvodov zamestnanca mal čo starať. Mal by zamestnancovi odviesť superhrubú mzdu a zamestnanec by mal za služby štátu zaplatiť sám…

 3. Vzdelávanie: Od základnej školy učiť deti a mládež viac o nástrahách a potrebách života. Posilniť ekonomické a právne vzdelanie - samozrejme vždy na vekovej úrovni daného žiaka alebo študenta. Tak aby sme im vedeli vysvetliť a ukázať kde je osobná zodpovednosť za vlastný život.

Plus samozrejme množstvo tých iných vecí navrhovaných (teraz) Michalom…


#4

Medzi jednotlivými podnikateľmi sú obrovské rozdiely. Mnohé sú prirodzené, vyplývajúce z rôzneho charakteru predmetu podnikania, z rozdielnej miery konkurencie v danej oblasti a pod. Jednu vec si však musíme ujasniť hneď na začiatku, aby sme si uvedomili rozdiel medzi

 • skutočnými podnikateľmi, ktorých cieľom je dlhodobá udržateľnosť svojho biznisu, riskovanie v odôvodnenej miere, preto potreba obojstranne výhodného spolužitia so svojimi zamestnancami a
 • tzv. “tiež podnikateľmi” - špekulantmi, ktorým ide o krátkodobé vyťaženie maximálneho zisku bez ohľadu na následky

Tých druhých, dúfam, nechceme podporovať a obávam sa, že aj kvôli nim je potrebné nejakú tú byrokraciu zaviesť a kým sa nezmení kultúra v oblasti podnikania na Slovensku tak aj udržať.

Skutoční podnikatelia sa budú pravdepodobne sami snažiť o to, aby ich zamestnanci s nimi spolupracovali, aby boli do istej miery zainteresovaní na tom, aby poznali biznis, v ktorom sú zamestnaní. Nie všetci dobrí podnikatelia sú “lúmeni”, a preto by sme im mohli pomôcť pripraviť nejaké príručky, aby sa mohli dozvedieť, čo môžu pre svoj biznis urobiť vo vzťahu k zamestnancovi a aký by to malo dopad. Obdobné príručky by mali byť dostupné aj pre zamestnancov, aby pochopili svoju vlastnú zodpovednosť. A aby neostalo len pri samovzdelávaní (čítaní príručiek), malo by sa to premietnuť do vzdelávania a výcviku podnikateľov i zamestnancov. Dnes je všeobecne povinné pravidelné opakovanie pravidiel len v oblasti BOZP a PO, možno by toto pomohlo. Nemalo by to byť chápané ako ďalšie byrokratické opatrenie, ale aj podnikatelia aj zamestnávatelia by mali mať právo sa ich raz za stanovený cyklus zúčastniť.

Pokiaľ by existovala akási akceptovateľná miera transparentnosti medzi zamestnávateľom-podnikateľom a zamestnancami, zamestnanci by mali sami vedieť, ako si ich firma v danej situácii vedie a mohli/mali by chápať, do akej miery je aktuálny stav podnikania výsledkom ich vlastnej práce, kompetentnosti podnikateľa alebo vonkajších vplyvov.
Toto by malo zároveň prispieť k tomu, že v prípade podnikateľov - špekulantov, by mali zamestnanci mať možnosť vidieť príznaky krízy čo najskôr. V štátnych firmách sa často predstavitelia vedenia vyhovárajú na štát, sami sa nesprávajú zodpovedne a tak to potom vyzerá.

Nebude to jednoduché, ale na začiatok si musíme ujasniť terminológiu a ujasniť si “scope”, pretože sa nedá vyriešiť všetko.


#5

K prioritám z vízie PS… z tejto časti som bol doslova zhrozený a bol by som rád, keby sa mi k jednotlivým bodom vyjadril samotný autor tých riadkov, resp. autori.

Strana 87
Radikálne zjednodušiť zamestnanie prvého zamestnanca s nižšími finančnými nákladmi – pokiaľ sa nejedná o konateľa, tak by to mohlo mať zmysel, ale prečo by sme mali znižovať finančné náklady konateľovi, ktorý zamestná seba samého?

Strana 88
Amnestia na prevádzkové pokuty pre začínajúce firmy? Prečo? Každý si má byť vedomý pravidiel a následkov z nich plynúcich už predtým, ako začne podnikať…

Duplicitné daňové povinnosti – ktoré má autor na mysli?

Zrušenie platenia daní z nezaplatených faktúr – Už v prípade stavebných činností je to nerozumný krok, lebo otvára možnosti rozsiahlych podvodov. Ak to chce PS aplikovať na všetky faktúry, tak by to spôsobilo rozvrat výberu daní v našej krajine.

Zrušenie zdaňovania zamestnaneckých benefitov – aby podnikatelia vyplácali zamestnancom minimálnu mzdu a zvyšok by dostávali nezdanene?

Na znižovanie odvodového zaťaženia štát nemá. Rozdiely v zaťažení medzi živnostníkmi a zamestnancami je potrebné vyrovnať, ale akým smerom ste nenapísali :wink: Ak máte na mysli zníženie zaťaženia zamestnancov (odvody+dane), tak by ma zaujímalo, odkiaľ chcete vyčarovať chýbajúce zdroje.

Nevidím dôvod, prečo by mali byť podporené rodinné firmy. Oproti konkurencii majú výhodu v tom, že sa považujú za rodinnú firmu a tam to má končiť.

Obecné firmy nech štát podporuje.

Podnikanie od veku 15 rokov. Prosím vás, len to nie. Deti sa majú vzdelávať a nie podnikať.

Podpora viacjazyčných verzií webových sídiel a e-shopov – nevidím dôvod. Zbytočné plytvanie verejnými zdrojmi.

Podpora účasti SMEs na výstavách a obchodných misiách – ok.

Strana 89
Zníženie dane z prevodu podielu, zníženie daní z príjmu PO ak ten obnos reinvestujú… oslobodenie od preddavkov na daň pri dobrej daňovej disciplíne – to sú slušne povedané bludy, ktoré by obrali štát o dôležité zdroje. Pravičiarsky populizmus, nič iné.

Korupčné kritériá pri verejných tendroch? To sú aké prosím vás?

Diskriminačné kritériá pri verejných tendroch? To je jediná páka, ktorou sa dá ovplyvniť kvalita. Nech autor vysvetlí, čo si pod tým predstavuje.

Je potrebné zmeniť zákon o VO, aby bolo možné zadať priame zákazky štátnym inštitúciám (SAV, ŠOP, atď.) + skrátiť celý proces a nedávať toľko možností účastníkom, aby sabotovali tender. O ostatných veciach sa môžeme pobaviť, keď sa vyjasnia priority z vízie…

Pokiaľ viem, tak asociácia SMEs existuje a nemyslím si, že by do tohto mal kafrať štát.


#6

Niekoľko poznámok. Sám som zamestnanec a odmietam aby ma niekto staval do pozície paka, ktorý, ak mu to zamestnávateľ nepovie, tak nevie čo má robiť. Dnes si drvivá väčšina zamestnaneckých pozícií vyžaduje samostatnosť, kreativitu, iniciatívu,… Budem hovoriť za seba. De jure som zamestnancom, de facto ak nedonesiem do firmy biznis, tak končím rovnako, ako podnikateľ.
Dnes má každý zamestnanec na výplatnej páske celkovú cenu práce. Ak vie čítať, tak presne vie koľko zo svojej ceny práce dostáva štát.
Prudko nesúhlasím s tým, aby zamestnanec odvádzal zo mzdy dane a odvody. Často meniaca sa legislatíva, ktorú nestíhajú sledovať ani podnikatelia. Navyše ani inštitúcie (DÚ, ZP, SP) nie sú ani tak skoro nebudú pripravené komunikovať so státisícami nových klientov. Bol by to chaos s ďalšími miliónmi exekúcií.


#7

dik za navrhy.

rozmyslam a myslim, ze aj INESS to spracoval a aj SAS navrhovala nad zavedenim superhrubej mzdy ako zaklad z ktoreho sa to vsetko vypocitava. podobny pokus mali v cechach ale tam to nedotiahli do konca a je to tam zevraj este horsie. (musim nastudovat). ale k tomuto zavedeniu super hrubej mzdy chcem vytvorit vlastnu diskusiu a pozriet sa nato komplexne.

Na úrovni podnikateľa: V začiatku zrejme by zamestnancové odvody odvádzal podnikateľ, ale v princípe nevidím dôvod aby sa do odvodov zamestnanca mal čo starať. Mal by zamestnancovi odviesť superhrubú mzdu a zamestnanec by mal za služby štátu zaplatiť sám…

rozumiem tvojmu pohladu, ale na druhu stranu to tiez zbytocne zatazuje niektorych zamestnancov, ktori toto riesit nechcu. v tomto zasadny problem nevidim, aby to robil zamestnavatel. je to urcita sluzba zamestnancovi.

Vzdelávanie: Od základnej školy učiť deti a mládež viac o nástrahách a potrebách života. Posilniť ekonomické a právne vzdelanie - samozrejme vždy na vekovej úrovni daného žiaka alebo študenta. Tak aby sme im vedeli vysvetliť a ukázať kde je osobná zodpovednosť za vlastný život.

absolutny suhlas. k tomu tu tiez chcem vlastnu temu a aj navrh ako by to fungovalo. pastnem neskor.


#8

dik za pointy. s niektorymi suhlasim, s niektorymi nie. vedel by si prosimta vybrat niektore najhlavnejsie. (najlepsie rovno jeden. a ten rozpracovat v novej teme a navrhnut co s tym? resp. ako to robia v inych krajinach?

konkretne napr. tento, lebo nato som pocul od podnikateloch len dobry feedback:

btw, Vizia bola o ukazani hodnot a smeru ktory chceme priniest. prave tento vysledny dokument ma byt konkretnym programom na zmenu. cize v nom niektore opatrenia nemusia byt a naopak ine budu.


#9

Úplne vážne: gratulujem tvojmu zamestnávateľovi. A želám si aby sme mali takýchto zamestnancov na Slovensku väčšinu. Bohužiaľ to tak nie je. Inak by smer a iné strany nemali také percenta ako majú.

Zamestnanec nemá čas stíhať sa starať sám o seba, ale podnikateľ musí všetkých zamestnancov a to aj rozdielneho druhu. Prečo teda štát prehadzuje svoju povinnosť na zamestnávateľa a zamestnanca?

V dobe internetu, eID, smartfonov, googlu facebooku? Ak vie jedna mladá firma . FB mať miliardu klientov, tak aký je problém aby štát s 5 miliónmi klientov mal nastavené procesy tak aby sa to dalo robiť jednoducho.

Tu legislatívu menia naši volení zástupcovia. PS chce do politiky a parlamentu aj preto aby sa to zmenilo… Aspoň dúfam.

Ja mám často radikálne a exponenciálne myšlienky, lebo doba už dávno nie je lineárna. 5 ročné skúsenosti (5 rokov to tak fungovalo to je len príklad) už dávno nestačia na to, že veci zostanú rovnaké ako tých predchádzajúcich 5 rokov. Zmenia sa skôr a ešte viac ako len po priamke rozvoja…

Moja skúsenosť s ľuďmi okolo je iná…

Ja v princípe nevidím problém v tom , že to robí zamestnávateľ. Ale v tom, že si dôsledky zamestnanec neuvedomuje… A reálne je určite viac tých čo si nevedia pásku prečítať ako tých čo ju poznajú…


#10

chapem co chces povedat. sam som dlhe roky nevedel ako sa pocitaju mzdy. a stale je z toho vela zamestnancov ale aj zamestnavatelov (zacinajucich) prekvapenych.

nemyslim si ale, ze natom stoji a pada podnikatelske prostredie na slovensku. kazdopadne zavedenie superhrubej mzdy by mohlo vylepsit aj tento problem.


#11

Wow, čo tak zregulovať úrady, zefektívniť školstvo a prestať dotovať projekty typu sládkovičovo. Robiť rozumne tendre,začať normálne zdanovať firmy oligarchov,sprivatizovať štátne firmy ktoré nemajú čo byť v rukách štátu (napr. žsr), zrušiť nováky atď. Je toho strašne veľa kde sa dajú nájsť peniaze len treba chcieť a nie všetko prežrať.

Blbosť prečo by mala obec podnikať? To nieje ich úlohou

Sám som pracoval od 15. Ak má niekto v tom veku nápad a dobrú exekutívu prečo mu v tom brániť?

pravda

Sú to všetko rozumné opatrenia, štát ma viac šetriť menej rozhadzovať a bude na to. Nie zožrať ľuďom z koláča keď pracujú.

Pravda


#12

Kľudne napíš, s ktorými nesúhlasíš.

Samozrejme, že podnikatelia by privítali, keby sa nemusela odvádzať DPH z nezaplatených faktúr. Najviac by to privítali podvodníci a došlo by k rozvratu príjmu daní do štátneho rozpočtu. Treba to skutočne rozvádzať? S podnikaním je spojené riziko a každý podnikateľ si toho musí byť vedomý. Prečo by mal štát prichádzať o príjmy, lebo niekto niekomu nezaplatil faktúru? Akurát by sa vytvorila ďalšia možnosť pre podvodníkov, aby tento nový prvok zneužívali.

Vízia je len o znižovaní príjmov a zvyšovaní výdavkov štátneho rozpočtu. Tomu sa hovorí populizmus. Čakal som, že podnikatelia v PS prídu s inovatívnymi zmenami v podnikateľskej oblasti a nie s obyčajným znižovaním daní a odpúšťaní pokút. Fakt by som chcel, aby sa k jednotlivým bodom, ktoré som popísal, vyjadril autor, resp. vyjadrili autori textu. Píšeš, že si dlhé roky nevedel, ako sa počíta mzda. Mňa by zaujímalo, či autor/autori textu reálne riešili financie, účtovníctvo, či obstarávali podľa zákona o VO, či si uvedomujú, že nemôžeme len zvyšovať výdavky a znižovať dane a odvody, atď.

Je potrebné si tieto body prediskutovať, a potom sa baviť o nových veciach. Nápad s podporou firiem na výstavách je sympatický. Viem si predstaviť, že by štát mohol organizovať výstavy v okolitých krajinách, kde by sa prezentovali naše firmy s našimi výrobkami alebo službami. Bolo by zaujímavé vytvoriť schému podpory obecných firiem. Keď si vedenie PS uvedomí nezmyselnosť niektorých bodov vo vízii, tak sa môžeme baviť o zaujímavejších veciach, ako je napríklad úprava Zákona o verejnom obstarávaní; o celom systéme registrácie firiem, riešenia daní a zamestnávania ľudí formou jednotného prehľadného portálu; alebo napríklad o radikálnej zmene zrušenia hotovosti ako takej a stanovenia krokov, ktorými sa tento cieľ v určenom termíne dosiahne.


#13

Zbožňujem, keď niekto na otázku: “z čoho by na to vzal štát peniaze?” odpovie: “ušetrilo by sa zefektívnením a nekradnutím”. Sorry, ale vždy sa na tom dobre zasmejem :slight_smile: Tu však nie sme v škôlke a štátny rozpočet je potrebné plánovať čo najlepšie, aby po roku nedochádzalo k veľkým prekvapeniam. Ja ti poviem, odkiaľ by sa na to zobrali zdroje… z iných položiek štátneho rozpočtu. Školstvo? Zdravotníctvo? Prestali by si stavať diaľnice?

K privatizácii ŽSR… Ako vidím, nepoučil si sa z výsledku privatizácie strategických podnikov. Asi by si sa mal radšej poobhliadnuť po SaS…

Úlohou obcí a miest nie je podnikanie? :smiley: Majú sedieť v kreslách so založenými rukami? Ak to berieš čisto ideologicky, že verejný sektor ako taký nemá čo podnikať, tak si fakt podaj prihlášku do SaS, alebo založ nejakú turbo-neoliberálnu stranu, aby som s tebou nemusel ďalej strácať čas. Nudil si ma už na začiatku roka.

Tam si kľudne rieš podnikanie v detstve a znižovanie daní pre PO. Raz a navždy… howgh.


#14

@Pavel.Simon Zamestnanec ma byt dobry v tom co robi a pokial nie je mzdova uctovnicka. Uz len to, ze pri rovnakej supehrubej mzde by bola cista mzda ina pre jednotlivca ako pre toho co zije s priatelkou a 3detmi rozdielna cca o 60€ by ludi plietlo.

Suhlasim zjednotit odvody do jednej polozky.

Zamestnanec a minimalnou mzdou najskor uspokoji svoje zakladne potreby a odvody neodvedie cim sa dostane este do vacsej chudoby.

@Vladimir_Olej

Jednoducho tych povinnosti je tak vela, ze lahko sa na nieco zabudne a na zaciatku je kazdy clovek a konzultacia draha.

Praveze pri stavbaroch sa ukazuje toto ako potrebny krok. Nielenze si ten stavbar musi platit odvody, ale este aj dane.

Ide hlavne o nefinancne benefity. Predstav si, ze od podniku dostanes vyrobok a musis ho zdanit. Rovnako platis dan od auta, ktore zamestnanec pouziva aj na sukromne ucely.

Ver tomu, ze nahradenym neschopnych tetusiek co jeden rok povedia jedno, druhy presny opak lebo nas clovek nadovsetko by sa dosiahli znacne nielen uspory ale aj zlepsenie vyberu odvodov

Lebo doteraz sme podporovali firmy, co sem prisli len kvoli lacnej pracovnej sile a pridana hodnota ako vyskum a vyvoj zostaval na domacej pode. Tieto firmy bez dojenia statu odidu. Pre rodinne firmy toto neplati. Navyse su to rodinne firmy, co podporuju komunitu.

Ucit sa da aj praxou a na vlastnych chybach. Pady pri zacinajucich podnikoch mi dali podstatne viac ako skola.

Podpora moze byt aj lepsia cena z rozsahu pri multilicenciach a ziskania prekladatelskych sluzieb. Rozpoctova neutralita.


#15

plne suhlasim. existuju predsa nejake uspory z rozsahu, a pre vsetkych bude efektivnejsie ak zamestnanec odvedie odvody za 100 zamestnancov hromadne (a ma k tomu nejaku technicku infrastrukturu ktora mu to umozni robit efektivne a bez chybovosti) ako ked to bude robit 100 zamestnancov individualne.
urcite by sa ale malo prejst na superhrubu mzdu - ten sucasny sposob ze cast odvodov odvadza zamestnavatel nad uroved hrubej mzdy vnimam len ako zasiteraci manever aby ludia nevnimali kolko vlastne statu odvadzaju. resp. ak niekto v tom vidi zmysel nech mi to vysvetli.

ak chce dnes niekto podnikat od 15 moze to urobit nejakou oklukou, napr. cez rodica, bratranca apod., takze ten kto chce si cestu najde. na druhej strane vidim riziko ze by taketo deti boli zneuzite ako biele kone pre pofiderne obchody.

to by na to kazdy akoze “zabudol”. ale urcita forma zvyhodnenia by podla mna bola namieste, naprikad nejake znizene pokuty. ale amnestia urcite nie,

podla mna zdanienie v tychto pripadoch je opodostanene. je to nefinancy prijem, ale stale je to prijem, na ktore by sa mali vztahovat nejake pravidla. navyse si myslim ze v tomto smere bude existovat aj nejaka jednotna smernica na urovni EU/OECD/IFRS apod.


#16

V inej teme som uz nacrtol problem s rozvunutim poskytovania sluzieb. Okrem socialnych a kulturnych dovodov (ludia na zaplatenie sluzieb nemaju prostriedky a su zvyknuti si vsetko spravit sami), by som navrhol nieco taketo (presnu predstavu nemam):

 • nastavit system tak, aby stat nebol strasiakom, nepriatelom, ale naopak, aby zacinajuci podnikatel citil podporu, a v pripade problemov ho stat podrzal. Vo vizii su navrhy ako amnestia na prevádzkové pokuty, ale ako uz bolo spomenute vyssie, mozu sa zneuzivat. Riesenim by mohlo byt zavedenie poradenskych sluzieb napr. formou terennych pracovnikov. Podnikatel by sa poradil, ak mu nieco nie je jasne, pripadne si dal nieco skontrolovat

 • zavedenie zjednoduseneho vedenia firmy online, vratane uctovnictva. Niekto si otvori kvetinarstvo na dedine, a spravoval by administrativne veci cez jednoduchy a intuitivny portal. Cielom by bolo jednoduche a lacne podnikanie. Niekto moze byt sikovny zahradnik, alebo instalater, ale netusi, ako administrovat firmu

 • co sa tyka dani a odvodov, mozno by pomohli nejake licencie, s prijmom do urcitej sumy (tu ale treba nastavit velmi jasne pravidla). Uz boli viac krat spomenute aj v inych temach

 • odstranenie ciernej prace, ktora je v tejto oblasti ekonomiky velka (moj subjektivny pohlad) - toto vnimam ako velky problem, ale neviem ako ho riesit. Napadaju ma dve veci, ale to mi pripada prilis … (neviem najst spravne slovo, napr. silove):

  • nahlasovanie podozrenia ciernej prace - bonzovanie (toto mi pripomina udavanie susedov za cias StB)
  • systemovejsie kontroly na stavbach a podobne (pripadne doma, ale to je komplikovane. Ale mam na mysli nieco, ako ked je niekto na PN, a moze mu prist kontrola z poistovne)

#17

Skor ako zacneme navrhovat konkretne opatrenia, navrhoval by som spisat nejake ciele - co chceme dosiahnut. Najlepsie meratelne KPI, aby sa lahko manazovali. Aj priority vo vizii hovoria napriklad o pocte dni na zalozenie firmy, ale myslim ze zalozenie nie je ten naj problem.


#18

Je rozdiel platit pokutu, ked uz je na nu nejaky financny vankus (vtedy ti je jedno, ci zabudnes) a ked vo velkom investujes a povinnosti ti zvysuje samotne zalozenie.

So zdanovanim “akoze” benefitov nie je dobre, uz len pre to, ze vacsinou sluzia na pracu ako auto, mobil, vyvazovanie volneho ubytovania…


#20

Toto by som chcel rozvinúť a navrhnúť pre podnikatelov, ktorí to myslia seriozne, mať príležitosť zúčastniť sa školenia s mentorom predtým ako zamestnajú prvého zamestnanca. Respektíve aj pre súčasných podnikatelov zamestnavajucich ludi. Velmi casto mi hovoria podnikatelia, ze oni maju blbých ludi a ja mam stastie na ludi. Samozrejme ludi mame rovnakých, len ten šéf k nim inak pristupuje. Toto by som si predstavoval nejako organizovane v každom kraji napr. dvakrat do roka stretnutie pre týchto podnikatelov. Info o tom by mali dostat automaticky, kedze soc. poistovna vie ked v danej firme vzniklo prve pracovne miesto inej osoby ako majitela. Automaticky by dostal pozvánku na školenie s mentorom. Navrhujem to ako nepovinné školenie.

Toto rieši Open Book Management, ktorý my vo firme používame a tiež ho používa Curaprox, resp. Lucia Pašková a myslim ze uz pracuje na príspevku o tom ako to funguje. Takže chvíľu počkajme a isto to sem napíše.


#21

Páči sa mi že vy ľavičiari keď nemáte argumenty tak viete niekoho len posielať a nech si spraví alebo čo. Toto je slobodná diskusná platforma a ja tu diskutujem a len som sa vyjadril k niečomu čo si napísal. Ak ti chýba vzdelanie a argumenty na obhájenie tvojich názorov tak tu nepíš a nesnaž sa uraziť spolu diskutujúceho.