Ozbrojené a bezpečnostné zbory - Reforma

Ozbrojené a bezpečnostné zbory - Reforma
0

#41

Dobrý deň, pán Kemenyik !

Moje stručné CV:

– Publicista, expert v oblasti spravodajských služieb. Ako spravodajský dôstojník
začínal na 1.správe FMV (1968-1970). Po rehabilitácii v roku 1990 pokračoval
v spravodajskej kariére na Úřade pro zahraničné styky a informace. V období
1993-1995 bol riaditeľom rozviedky SIS. V r. 2006-2007 prednášal na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici o spravodajských službách. Od roku 2008 na túto tému prednáša na
Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. V roku 2006 inicioval založenie
Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov. Špecializuje sa na Rusko a Ukrajinu.
(www.absd.sk)

S úctou plk. v.v. PhDr Igor Cibula.


#42

Pán Cibula.

Skutočne impozantné CV. Nepochybujem, že Vaše podnety budú prínosom. Neviem všetko a profesionáli z oblastí ako je tá Vaša určite lepšie vidia do problematiky inak a hlbšie ako profesionáli na zbory iné. Suma sumárum, cením si Váš záujem podeliť sa o skúsenosti. Po programovej konferencii zrejme čoskoro vzniknú pracovné skupiny, ktoré už budú pracovať na konkrétnejších veciach ako sú všeobecne zamerané diskusie. S úctou Štefan Kemenyík, PhD.


#43

2Peter:

Ďakujem za upozornenie. Nepíšem v texte že by JSZ boli orgánom štátnej správy. Diskurz je venovaný ozbrojeným a bezpečnostným zborom. Zatiaľ čo PZ SR ako celok tvorí ozbrojený a bezpečnostný zbor, nie všetky útvary colnej správy disponujú ozbrojeným a bezpečnostným zborom kompatibilnými kompetenciami. Myslené to bolo takto, no možno sa to dalo a žiadalo vyjadriť presnejšie. Ďakujem.


#44

Jedna dôležitá vec od ktorej by sme sa mali v progresívnej a demokratickým hodnotám naklonenej strane odraziť smerom vpred:

Ozbrojené a bezpečnostné zbory disponujú špeciálnymi kompetenciami a prostriedkami a ich úlohou je vykonávať činnosti na základe legislatívy, ktorá je výsledkom dohody občanmi volených civilných zástupcov. To čo možno niekde vyznieva “zvláštne” je často snaha o to, aby sa upriamila pozornosť na tento zásadný element. OBZ tu nie sú sami o sebe a sami pre seba. Sú tu aby slúžili na základe rozhodnutí civilných volených zástupcov. Prax (vrátane známeho výroku pána ministra obrany o tom, že rozkaz je nad zákonom; aj moje osobné skúsenosti a skúsenosti mnohých ďalších) ukazuje, že pretrvávajú socialistické mentálne modely. A to je prvá vec, ktorú treba zmeniť. OBZ sú nástrojom ktorý má slúžiť, nie rozhodovať.


#45

V našich spoločenských podmienkach za posledných 100 rokov si dovolím povedať, že OBZ predovšetkým slúžila podľa predstáv aktuálnych predstaviteľov verejnej moci. Samozrejme ako sa ich služba realizovala, sa odvíjalo od demokratického, resp. nedemokratického charakteru tejto verejnej moci. Príslušníci vojsk sa počas histórie Česko-Slovenska a Slovenska vždy vyznačovali pomerne vysokou lojalitou predovšetkým voči národu, voči vlasti a to od základov položených československými legionármi, cez rešpektovanie rozhodnutia politikov opustiť obranné postavenie ČSR v r. 1938 (napriek vysokej úrovne pripravenosti a obranyschopnosti), cez aktívnu účasť vojakov v SNP a prechode vojakov do jednotiek západného a východného frontu, cez akceptovanie politického rozhodnutia aktívne nevystupovať voči okupantom v r. 1968 alebo akceptovanie politických zmien v r. 1989. Myslím, že to bolo v r. 2012 som mal príležitosť a česť na súkromný rozhovor s p. Dobrovským (bývalý minister obrany začiatkom 90.-tych rokov). Povedal mi, že bol veľmi pozitívne prekvapený ako sa vtedajšia vojenská elita aktívne a ochotne podieľala na transformácií ČSA, čo v ňom vzbudilo pomerne vysokú dôveru k predstaviteľom ozbrojených síl a k vojakom z povolania ako takým. Ozbrojené sily v našich podmienkach sa nikdy nerozhodovali autonómne, ale v zhode slúžili v mantineloch definovanými verejnou mocou, resp. spoločnosťou.
Som presvedčený, že aj v súčasnosti by profesionálni vojaci dokázali ponúknuť spoločnosti viac, resp. jej efektívnejšie slúžiť, keby sa na ozbrojené sily nepozerali niektorí politici ako na nežiaduci apendix.
Individuálne zlyhania, či slovné kotrmelce sa nájdu vždy, ale jadro je zdravé. Čo sa týka nastavenia systému, napr. civilnej kontroly ozbrojených síl - vždy sa dá čo zlepšovať.


#46

Dobrý večer !

Ďakujem Vám za uznanie môjho životopisu.
Dovolím si na margo príspevkov, ktoré som si v tejto diskusii prečítal, poznamenať, že niektoré prezrádzajú úprimný záujem riešiť problémy v bezpečnostných štruktúrach štátu, ale nepredkladajú systémové riešenia. Nechcem tým naznačiť, že autori nemajú pravdu alebo by nemali o týchto problémoch písať, ale mali by sa aspoň čiastočne pokúsiť o odborno-profesné vniknutie do podstaty problémov, aby sa vyjadrovali presne a používali adekvátnu terminológiu. Okrem toho si myslím, že diskusia by sa mala orientovať na základné problémy, ktorými trpia bezpečnostné štruktúry a inštitúcie. Medzi viacerými nápadmi osobitne ma zaujala myšlienka oživiť koncept “Zväzarm”, ktorý by mohol okrem iného vytlačiť na okraj všelijakých “slovenských brancov”, ale hlavne plniť poslanie občianskej zložky prípravy nielen na obranu štátu, ale aj výchovy k demokratickému vlastenectvu i poskytnúť príležitosť k športovému vyžitiu mladých ľudí na koncepčnom základe. Možno aj tu by malo Progresívne Slovensko príležitosť takouto iniciatívou podchytiť mladú generáciu . Na záver ešte jedna poznámka: obávam sa, že podľa niektorých príspevkov, na tomto diskusnom fóre pôjde viac o “mlátenie prázdnej slamy”, než o prezentáciu odborne podložených názorov. Ospravedlňujem sa, prosím, za moju úprimnosť, ak som týmto vyjadrením niekoho urazil.


#47

Ďakujem za vašu úprimnosť páni.

Nehovorím o tom, že by OBZ fungovali autonómne, len že k tomu máme celkom dobrý nábeh. Stačí ak je autonómna hlava a zvyšok zboru v zmysle riadnych pravidiel nasleduje velenie - je de facto nástrojom tejto autonomity. Minimálne kauzy, ktoré rieši PZ SR a ako rozdielne postupuje voči rôznym druhom “svojich” alebo “triednych nepriateľov”. Reforma OBZ nie je ani tak o podvozku ako o hlave ktorá ten podvozok komanduje.

Koncept Zväzarm - áno, je to na stole. Zažil som ho a v mnohom by sa dalo inšpirovať. Prevzatie kontroly nad násilím (na ktoré má a musí mať štát absolútny monopol) a zastrešenie mnohých ďalších aktivít (ako je spolupráca s vojakmi v zálohe, starostlivosť o veteránov a pod. V každom prípade to bude musieť byť niečo iné - napríklad civilná agentúra (pre spoluprácu s ozbrojenými silami). Tento projekt je práve v štádiu definície cieľov a možností. Radi privítame pomoc pri jeho rozpracovaní.

Nemám patent na rozum a pri zboroch v ktorých som neslúžil viem využiť skúsenosti mnohých kolegov a ísť na úroveň toho, ako by mal zbor fungovať aby plnil jemu zverené úlohy a referovať na známe kauzy a evidentné nedostatky.

Progresivizmus nie je boj proti niečomu - je to spôsob, kde nie je nepriateľ, len úloha, ktorú je potrebné vyriešiť. Najlepšie prinášaním riešení, ktoré celkový stav v konečnom dôsledku zlepšia natoľko, aby to už nebol “problém”.

Takže odborníci aj ľudia čo dokážu logicky zargumentovať svoj postoj (často rozbijú pohľad odborníka, ktorý je profesionálne deformovaný) sú tu vítaní. :wink:


#48

Myslím si, že diskusia by nemala obísť ani návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na založenie Európskej spravodajskej akadémie, resp. európskej spravodajskej služby. Túto myšlienku som ako nekvalifikovanú verejne odmietol už pred dvoma rokmi, keď s ňou prišiel eurokomisár Dimitris Avramopulos. Opakovane túto hlúposť zopakoval poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala. Svoje negatívne stanovisko som odborne a vecne zdôvodnil a pred niekoľkými dňami to zopakovali predstavitelia nemeckej spravodajskej komunity. Návrh francúzskeho prezidenta svojou úrovňou kladiem - povedané metaforicky - do európskych noriem na tvar uhoriek, banánov, výkonov vysávačov a podobne. Nemožno akceptovať, aby politici alebo úradníci z Bruselu riešili vážne odborné problémy, ktoré sa týkajú efektívnejšieho fungovania spravodajských služieb. Súhlasím iba s názorom, že treba zefektívňovať koordináciu spravodajských služieb a hlavne zdieľanie informácií, čo sa však nedá vyriešiť bombastickými nápadmi, ako je napríklad projekt európskej spravodajskej služby. Existuje množstvo otvorených zdrojov, kde si možno prečítať seriózne argumenty proti plytkému nápadu pánov Macrona, Avramopulosa alebo Zalu. Budem o tom hovoriť na 11. medzinárodnom sympóziu 5.12.2017, ktoré na tému “Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete” usporiada Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
K inej diskutovanej téme: civilná agentúra pre spoluprácu s ozbrojenými silami je dobrý nápad, existujú aj vzory v zahraničí, ktorými sa môžno inšpirovať.


#49

Pozrel som si vízie PS v oblasti “Bezpečnosť a obrana”, ponúkam svoj “rýchly” náhľad na niektoré parciálne otázky, bez ambície úplného vyčerpania témy :slight_smile:
Táto kapitola je pomerne stručná, čo sa však dá aj očakávať od tejto formy politického manifestu a priority témy (nemám ružové okuliare :slight_smile: Pri zovšeobecnení môžem povedať svoj názor, že odráža predpoklad nárastu nevojenských ohrození bezpečnosti oproti klasickým vojenským. Téma pomeru bezpečnosti a osobnej slobody je jednou z najpodstatnejších tém, ktorej sa v SR, podľa mňa, nevenuje dostatočná pozornosť (koniec koncov ako väčšine tém v oblasti bezpečnosti a obrany) – tu ale ide aj o vymedzenie filozofickej podstaty Progresívneho Slovenska – aká miera obmedzenia osobnej slobody je únosná a efektívna pri zaisťovaní bezpečnosti občanov, napr. voči potenciálnemu riziku zneužitia verejnej moci.
Pri samotnom vytypovaní rizík je kladený vysoký dôraz na kybernetickú bezpečnosť, pričom podľa mňa sa nedá podceňovať objavovanie sa klasických teroristických aktivít extrémistických kruhov (domácich či vonkajších) aj na našom území a v neposlednom rade reálny ozbrojený konflikt prebieha u nášho východného suseda. Už viac krát boli na našom území podchytené aktivity spočívajúce najmä v logistickom zabezpečení teroristických útokov v Európe.
S víziou „Kapitálová a technická náročnosť vojenstva a vojenských technológií bude narastať. Naopak, ich nároky na ľudské zdroje z kvantitatívneho hľadiska poklesnú.“ Tu je potrebné viesť odbornú polemiku, pretože výrazný kvantitatívny pokles fyzických počtov väčšiny ozbrojených síl v Európe už nastal z dôvodu profesionalizácie ozbrojených síl v jednotlivých štátoch, ďalšia redukcia je podľa mňa málo pravdepodobná, pokiaľ nechceme celú zodpovednosť hodiť na pár aktérov (napr. USA) a nechať sa takmer zadarmo viesť v tomto „autobuse“. Naše OS SR sú už teraz výrazne personálne poddimenzované oproti plánovaným počtom (plánované tabuľky (cez 16 000), reálne (cez 12 000) profesionálnych vojakov (PrV). Vláda schválila plánovaný počet ku koncu budúceho roka cez 17 000 PrV, ale regrutačný potenciál a byrokratické obmedzenia (napr. tzv. zaplatiteľné počty) personálny deficit pravdepodobne len prehĺbia, nehovoriac o znižovaní kvalitatívnych kritérií na regrutáciu. Niektoré štáty si zachovávajú povinnú vojenskú službu (Rakúsko), niektoré zvažujú jej obnovenie (Škandinávia), každopádne zánik povinnej vojenskej služby predpokladá výrazné posilnenie záložných/rezervných vojsk ako kompenzáciu na zachovanie požadovanej úrovne obranyschopnosti štátu. Okolité a ďalšie štáty majú záložné vojska spravidla v počtoch rádovo v desiatkach tisíc vojakov, u nás sú to desiatky (konkrétne tuším 37, čo sa plánuje rozšíriť o ďalších 250 na budúci rok).
Víziu „V EÚ prevládne trend užšej spolupráce v oblasti vývoja a akvizícií vojenských spôsobilostí, harmonizácie obranného plánovania a strategických kultúr a časom aj funkčnej integrácie vojenských zložiek“ treba brať ako jednu z možností vývoja obrany a bezpečnosti v rámci EÚ a nie ako jedinú. Po odchode GB je síce viac pravdepodobná možnosť zjednotenia obrannej a zahraničnej politiky EÚ, ale opäť to predpokladá aspoň prvotné rapídne zvýšenie nákladov na túto položku, keďže teraz sa takmer celá EÚ len vezie na pleciach USA. Vhodná by bola aj výraznejšia unifikácia techniky a výzbroje, čo bude narážať na národné záujmy štátov a ich obranný priemysel. A peniaze na bezpečnosť a obranu sú v našom priestore vždy chúlostivá téma, keď ľudia sa začnú pýtať a prečo nie zdravotníctvo a školstvo? V neposlednom rade je tu vždy riziko stavania potemkinovských dedín v oblasti obrany a bezpečnosti, keď jednotlivé štáty budú síce deklarovať určitú úroveň pripravenosti, ale realita bude úplne inde, napr. ak niektorý štát deklaruje nasaditeľnosť vojsk v počte 1 brigády, vzhľadom na životný cyklus jednotiek by mať k dispozícii minimálne brigády dve, nehovoriac, že je ešte potrebné zabezpečiť pokrytie vlastných bezpečnostných a obranných rizík mimo kapacít vyčlenených pre potreby EÚ a NATO…


#50

Najlepsie riesenie. Zrusit ozbrojene zbory. Prenechat ochranu republiky Britskym ci Francuzskym nuklearnym zbraniam. Pomaly ale isto si zmenit mentalitu k zaveru ze strelna zbran patri do kazdej rodiny. Krajiny kde su zbrane velmi rozsirene: Svajciarsko, Finsko, Svedsko, Norsko


#51

páni:

Igor Cibula:
Celoeurópske bezpečnostné zložky typu FBI (vnútorná bezpečnosť) alebo CIA (smerom von) resp. v oblasti armády Európska armáda zatiaľ nie sú na programe dňa. Na konferencii PS:

to Guy Verhofstadt povedal veľmi presne. nedá sa to, lebo EÚ nie je v skutočnosti žiadna únia. Je to mačkopes, ktorý v aktuálnej podobe nemá na takéto veci nárok a ani možnosť. Kým nedôjde k vytvoreniu skutočnej politickej únie napríklad v podobre federácie s centrálnou vládou, je tento koncept nereálny. Skôr si viem predstaviť spoločné task forces a inštitúcie typu Europol, ktorých reálny dosah sa v praxi skončí pred dverami národných bezpečnostných a spravodajských zborov.

Cziro:
Áno - súhlas - vo vízii sú veci veľmi hmlisté - tiež k tomu mám kopu pripomienok. Osobná sloboda vz bezpečnosť musí byť fixnutá na politickej úrovni. OBZ musia byť vykonávateľmi rozhodnutí volených zástupcov, preto predpokladám, že bezpečnosť bude vždy ťahať za trošku kratší koniec špagáta.

Bezpečnostný manažment dvomi slovami: eliminácia možností

Problém je v tom, že eliminácia stupňov voľnosti systému naráža na slobodu. Úmrtnosti na cestách by sme celkom zabránili, ak by sme zakázali autá a aj cesty ale k ničomu by to neviedlo :slight_smile: Tu bude potrebné hľadať optimálne riešenia. Personálna a výzbrojná politika - vidím to podobne, najmä čo sa týka unifikácie výzbroje, čo by bol prvý stupeň ku ďalšiemu kroku, ktorým by mohlo byť zjednotenie obrany EÚ, ktorý aj keby neprišiel, unifikácia by aj tak priniesla úspory a synergie. Rozsiahla téma, určite bude na nej čo robiť.

Snowdog:
no cement


#52

Predpokladam, ze v ramci PS sa budu postupne profilovat ludia zamerani na temu bezpecnosti a obrany - domaceho a medzinarodneho krizoveho manazmentu. Celkom by zaujimala predstava clenov a sympatizantov PS na system zvysovania vlastnej odbornosti a “harmonizacnej” diskusie. Ci sa to bude odvijat od nejakeho existujuceho think tanku, ci sa vytvori vlastny, ci je zaujem “vymetat” konferencie, kde sa da inspirovat a otvarat nove temy, ci sa ludia budu len vyjadrovat k ad hoc temam.
Myslim, ze by bolo vhodne, aby tento proces profilacie nebol nahodny, ale systemovy, tematika bezpecnosti vo vseobecnosti bude coraz vyznamnejsia, lebo sa bude stavat osobnejsou. Frekvencia tem a ich intenzita bude len narast - bolo vhodne mat pripravenych ludi viest spolocensku diskusiu v temach, ktore sa mozu vyskytnut - lidrovat im. Profesionalita diskuterov, tak bude generovat doveru obcanov, co si ludia v krizovych momentoch pamataju a vedia to ocenit.


#53

SIS je najvacsim problem od uplneho zaciatku krajiny. Politicke hry a vydieranie,spolupraca s vrahmi a zlocincami. Ludia s prepojenim na organizovany zlocin vo veducich funkciach. Sledovanie novinarov a vplyv a pristup k informaciam pre Mariana Kocnera ! Praca rozviedky mi nie je znama, hoci viem o zaujmoch zahranicia na Slovensku. Kontrarozviedka porusuje principy svojej cinnosti , dane ustavou SR ! Je zneuzivana na ciele politickych stran, sponzorov stran a krytie ich zlocinov. Zmena veducich pracovnikov nestaci, je potrebne, rozpustenie a nove vytvorenie tejto zlozky statu , ktora vlastne narusa bezpecnost a demokraciu statu! Meciar a jeho vlada to takto zacali, SDK po prevzati moci, poslala poslanca Prokopovica este pred kontrolou celeho vyboru NR SR. Takto ziskane informacie , potom SDK sluzili na vydieranie koalicnych partnerov, de facto pokracovala v cinnosti, ktoru robila za vlady HZDS, spolupraca s organizvoanym zlocinom, znamy pripad pana Klesca, Gorilla. Prichod Smeru , pokracovanie tychto praktik, Marian Kocner si vyberal svojich ludi v sluzbe, ( ako vo vsetkych zlozkach statu) Pan Hrbacek jeho spolupraca od roku 1995! To je len zlomok! Ak za poslednych 23 rokov bola tato zlozka hrubo zneuzivana politickymi stranami, organizovanym zlocinom, nemoze zmena nastat vymennou sefov odborov, utvarov a pokracovat ! Uplne hoci pomale rozpustenie sucasnej sluzby, vyber noveho smerovania, filozofie, skolenie novych agentov, nezavisle mechanizmy pre kontrolu, dodrziavanie principov ! Trestne stiahnie pracovnikov zodpovednych za monitorovanie a podporu pri vrazde novinara a priatelky a nasledne krytie zlocinu cez Falosnu stopu - exeplarny pripad dalsieho zlocinu tejto organizacie. SIS je hanba SR vo svete tajnych sluzieb a preto jej rozviedka takisto nema doveru sluzieb inych krajin. Ako moze demokracia fungovat, bez tajnej sluzby?