Register povinností podnikateľ - štát podľa SK NACE

opatrenie
Register povinností podnikateľ - štát podľa SK NACE
0

#1

Pre zjednodušenie zakladania podnikania a lepšiu predstavu o potrebných administratívnych úkonoch pre jednotlivé odvetvia hospodárstva by mohol existovať register povinností, povolení, vybavovania medzi podnikateľom a štátom.

Mal by byť rozčlenený podľa SK NACE a ďalších kritérii (počet zamestnancov, počet prevádzok,…)

Príklad: Chcem si otvoriť potraviny a budem mat 5 predavačiek v Kysuckom Lieskovci. Budovu si chcem postaviť ako firma. Nájdem si príslušný kod SK NACE, zadam počet zamestnancov, počet prevádzok. Malo by mi to vyhodiť zoznam povinností od základných, založenie s.r.o., registrácia dane, až po prihlasovanie zamestnancov do soc. poisťovne, končiac kolaudáciou budovy, požiarnou ochranou, pracovnou zdravotnou službou, koncesionárskymi poplatkami atď…

Zároveň by mohol fungovať aj v rámci Slovensko.sk tak aby som si pri svojej firme našiel povinnosti, ktoré nemam splnené, alebo mi končí platnosť povolení, oznámení a neviem čoho všetkého.

Vidím to aj teraz pri podnikaní, že mi takéto niečo chýba a pre ludi čo by chceli podnikať to musí byť španielska dedina.
Administratívne by to malo spracovať Ministerstvo Hospodárstva. Je to asi na dlho, ale štát predsa vie čo potrebuje v rámci zákona. Čo si myslíte?

EDIT by @truban
vzorovy portal pre podnikatelov z Rakuska: https://www.business.gov.au/


#2

Dobrá myšlienka, len je to také množstvo kombinácií… Viem o čom hovorím, Snažím sa spraviť univerzálny kľúč návod na BOZP a OPP. Každú jednu vetu musíš kontrolovať v milióne predpisov a STN. A nikdy neexistuje jedna verzia riešenia problému.


#3

Jasne. Uvedomujem si komplexnosť. Ale aktuálne nie je žiadna možnosť získať aspoň minimálne info.
Nemusí byt každá vetva toho stromu kompletná ak to komplexnosť nedovoľuje. Mohla by sa končiť tak, že tu je napr 10 možnosti riešenia a obráťte sa na inšpektorát prace v Žiline, ktorý vam určí správne riešenie.
Isto by to bolo viac ako úplne nič.


#4

suhlasim. tento napad sa mi celkom paci. ak take este nikde nie je.

poznate inac statne portaly ktore sa venuju podnikaniu? v zmysle, ze davaju info co a ako robit? nieco na tento styl ktory navrhujes.


#5

poznám iba súkromné https://www.podnikajte.sk kde prispievajú aj ľudia z http://www.sbagency.sk/centrum-lepsej-regulacie


#6

Ono by možno stačil jednoduchý web. (čím jednoduchšie tým lepšie)
otvoríš živnosť - potrebuješ účtovníčku zoznam oprávnených najdeš na stránke xy
zamestnáš človeka - musíš ho prihlásiť, musíš ho vyškoliť BOZP (zoznam je na stránke xyz), školenie ochrana pred požiarom (zoznam na stránka xxx) Ochrana osobných údajov…
kúpiš stroj do firmy - musí mať certifikát, musíš naň zaškoliť ľudí o BOZP, kto ich môže zaškoliť …
kupiš auto na firmu - cestná daň …

možno by sa taký základ dal spraviť pomocou crowfoudingu a reklám - čo ty na to @truban

ja si aj tak práve pripravujem svoj na BOZP a PO kde to bude presne takto, informatívny základ bude prístupný bezplatný a podrobnosti ktoré podnikateľ potrebuje vytlačiť a založiť budú platené. Bod po bode od budovy jej kolaudácie, používania na to na čo bola navrhnutá, ak nie tak zmena účelu užívania. Keď sa užíva, treba kontrolu, el. zariadenia, bleskozvod, výťahu, požiarno technického zariadenia, hasiacich prístrojov a hydrantov… Len hasiči majú svoj kontrolný zoznam čo majú kontrolovať, ktorý je asi na 3 strany. Napríklad, ak ja projektujem PBS na rodinný dom a vo vyhláške je, že požiarnobezpečnostné riešenie musí obsahovať posúdenie dopravníka na sypké horľavé látky, tak ja píšem, že sa v rodinnom dome nenachádza. Niekto, to tam ani nespomenie.
Trvá to dlho, lebo idem bod po bode podľa zákona a na každú vetu sa snažím nájsť odpoveď. Veľa si overujem v súdnych rozhodnutiach, lebo je jedno aký názor má úradník. Podstatné je aký výklad zákona prezentuje súd.
Inak vo veľkých firmách je na aplikovanie legislatívy BOZP určený zákonom jeden bezpečnostný technik na 400 (600)zamestnancov. Preto, to nemôže robiť inšpektorát práce, lebo by potreboval na 400 podnikateľov (ktorí nikoho nezamestnávajú) jedného technika.

Keď sme už pri podnikateľoch - podľa mňa je nezmysel, že existuje 45 strán voľných živnosti a každú treba samostatne žiadať. A keď ju náhodou nemáte tak sa dopúšťate neoprávneného podnikania. A nestačila by jedna? Chápem, že pre potreby podnikania v zahraničí možno nie. Ale všeobecne… Veď dnes si môžem každý týždeň pomocou el. občianskeho pridať jednu voľnú živnosť, a štát mi ju musí vytlačiť a poslať poštou.


#7

A ešte jeden príspevok na vytvorenie si predstavy o čom sa bavíme. Povinnosti podnikateľa, zamestnávateľa na úseku BOZP. Aj to neviem, či som ich tam dal všetky. Takmer všetky, okrem dvoch si ich môže zabezpečiť sám. BTS a aj na to mu stačí 16 h školenia a školenie na prvú pomoc musí spraviť akreditované vzdelávanie. Skutočne ešte chceš register kde budú všetky povinnosti ?

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV
§ 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
(1)
Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný
a)
vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b)
zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
c)
zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
d)
zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
e)
zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
f)
odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie,
g)
nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi, výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce,
h)
v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov,
1.
prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté vedecké a technické poznatky nie je možné, prijať opatrenia na ich obmedzenie,
2.
vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorí sú riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
i)
určovať bezpečné pracovné postupy,
j)
určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
k)
písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1,
l)
vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
m)
vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk
1.
zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
2.
spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
3.
zakázaných mladistvým zamestnancom,
n)
viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
o)
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
p)
zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami,
q)
zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu6a) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,6aa) a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada,
r)
dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u
1.
zamestnancov na odlúčených pracoviskách,
2.
zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,
3.
osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie,
s)
poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,7)
t)
nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.
(2)
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný
a)
vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
b)
bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
c)
udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.
(3)
Zamestnávateľ je povinný bezplatne
a)
poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv,8) ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
b)
zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny; zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.
(4)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c). Zamestnávateľ môže dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáže odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(5)
Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.9)
(6)
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný písomne informovať preventívne a ochranné služby (§ 21) o zamestnávaní zamestnanca na určitú dobu a o zamestnávaní zamestnanca k nemu dočasne prideleného podľa osobitného predpisu.9a)
(7)
Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.
(8)
Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
(9)
Zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou, a štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, po oznámení podľa § 12 ods. 5 a § 22 ods. 8 sú povinní zabezpečiť vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení; ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie, sú povinní konať bezodkladne.
(10)
Povinnosti zamestnancov pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vykonávaní potrebných opatrení neovplyvňujú zodpovednosť zamestnávateľa za plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(11)
Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.
§ 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
(1)
Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca
a)
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,10) so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
b)
s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
c)
so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.
(2)
Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a pracovísk podľa § 6 ods. 1 písm. m).
(3)
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
(4)
Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.
(5)
Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.
(6)
Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.
(7)
Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16.
(8)
Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov10a) vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o
a)
nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,
b)
preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
c)
opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
d)
preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce11) alebo orgánmi dozoru,12)
e)
pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.
(9)
Zamestnávateľ poskytne potrebné informácie podľa odseku 8 najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov, aj určeným odborne spôsobilým zamestnancom (ďalej len „odborný zamestnanec“) na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb vrátane tých, ktorí mu tieto služby poskytujú dodávateľským spôsobom (§ 21).
§ 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia
(1)
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný
a)
vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä
1.
písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
2.
vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
3.
určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru,
4.
zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami,
b)
vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia,
c)
bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu,
d)
bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,
e)
nepožadovať od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje také ohrozenie.
(2)
Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.
§ 9 Kontrolná činnosť
(1)
Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať
a)
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
b)
či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
c)
činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
d)
riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.
(2)
Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.
§ 10 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k
a)
návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu,
b)
návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku,
c)
návrhu na určenie odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb a k úlohám podľa § 8 ods. 1 písm. a), § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1,
d)
vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných služieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávateľským spôsobom,
e)
posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany,
f)
pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a k ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a k návrhom opatrení,
g)
spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a určených odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb,
h)
plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov podľa § 7 a ku školeniu zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.


#8

No veď ja viem koľko toho je. Ja mám na to jednu skriňu plnú šanónov. Ale ako ma k tomu prist niekto kto by chcel začať podnikať?
Chceme predsa zlepšiť podnikateľské prostredie. Určite je aj 10 stranový zoznam povinnosti lepší ako žiadny a riešiť to potom pri kontrolách je už len lepenie záplat a priestor na korupciu.


#9

Toto je tu asi najlepší nápad na zlepšenie podnikateľského prostredia. Nepotrebujem znižovanie odvodov keď dostanem za ne odpovedajúce služby, nepotrebujem mať s.r.o. založenú za deň (3, 5, 10…), potrebujem vedieť čo mám urobiť, aby som mal všetko v poriadku.
Je toho veľa, je to zložité, ale nemyslím si že nereálne. Samozrejme to vytvára trocha priestor na zjednodušenie celého systému (napríklad aj to zjednotenie voľných živností do jednej, prípadne niekoľkých málo skupín).


#10

Tiez si myslim, ze je to super napad, ktory vela (relativne) nestoji a nepotrebuje velky zasah do systemu. Ako zacinajuci podnikatel nemusim mat stres, ze nieco zabudnem zaplatit, alebo predlozit nejaky papier. Jednoducho ma vyzve system, alebo to urobi automaticky. Treba zmenit vnimanie statu z “policajta” na niekoho, kto pomoze…

Inak v jednoduchosti je sila, hlavne by to malo byt jednoduhe a prehladne. Priklad z Rakuska.


#11

Mne sa to páči. Mne by to pomohlo. Ja som podnikateľka analfabetka a v podstate väčšinou každý začínajúci SZČO tieto veci googli, hľadá, kupuje on-line knihy, prežíva z toho stresy. Za mňa super nápad aj s riešením, že je viacej možností ako to riešiť a obráťte sa na konkrétny úrad. A myslím, že by mohla fungovať aj nejaká “zákaznícka podpora štátu”… Ja keď som riešila či som prevádzka alebo nie, tak som od štátnych zamestnancov dostávala protichodné odpovede (podľa toho, ktorý zamestnanec mal voľné pri okienku). Záver bol, že mi bola daná rada: “Viete, to záleží ako sa to vyloží. Akých máte susedov? Ak vás neudajú, tak do toho zbytočne ani nechoďte. Ak aj príde kontrola, na začiatku Vám dajú napomenutie na nápravu alebo najnižšiu pokutu.” Toto mi poradili na živnostenskom, keby sa má to bytostne netýka, tak sa na tom zabavím. Takto mi veru do smiechu nie je.


#12

toto je super linka. dam to do topicu.