Váš názor na zrušenie VÚC z dielne Beblavého a Macháčkovej

Váš názor na zrušenie VÚC z dielne Beblavého a Macháčkovej
0

#1

Miroslav Beblavý s Katarínou Macháčkovou podali 28 návrhov zákonov, ktoré bez náhrady rušia VÚC. Tu sú ich dôvody pre tento návrh. Súhlasíte/nesúhlasíte? Prečo?

15 rokov pôsobenia je dostatočný čas na zhodnotenie činnosti VÚC. Vyššie územné celky nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy.

Neprispeli k riešeniu regionálnych rozdielov – naopak, rozdiely v nezamestnanosti, priemernej mzde či HDP medzi krajmi sa za ostatných 15 rokov buď zvýšili, alebo nezmenili. Nepriniesli efektívnejšiu správu vecí verejných. Od roku 2004, kedy sa na VÚC preniesli posledné významnejšie právomoci, sa počet zamestnancov samotných úradov VÚC zvýšil o 57% (z 1035 na 1631) a dlh sa zvýšil z nuly na 370 miliónov eur. VÚC nepriniesli ani oživenie demokracie a záujem ľudí o správu vecí verejných – účasť vo VÚC voľbách je s výnimkou volieb do Európskeho parlamentu dlhodobo najnižšia a možnosť voliť svojho župana a poslancov VÚC využíva len každý piaty občan.

7 DÔVODOV, PREČO ZRUŠIŤ VÚC

 1. Viac ako 200 mil. eur, ktoré sa dajú ušetriť zrušením VÚC
  a.) Náklady na voľby do VÚC cca 10 mil. eur - http://www.zilinadnes.sk/spravodajstvo/zacala-sa-kampan-naklady-na-volby-su-10-milionov
  b.) Ročné náklady (2015) všetkých VÚC na správu ciest - 99 640 492,89. Náklady za 5 rokov = 498 202 464,45. Možná úspora 10% za 5 rokov = cca 50 000 000 eur.
  c.) Ročné náklady (2015) na autobusovú dopravu - 136 891 264,02. Náklady za 5 rokov = 684 456 320,10. Iba prenesenie na štát, žiadna úspora.
  d.) Ročné náklady na všetky úrady VÚC (vrátane zastupiteľstva) = 63 972 990,75 eur.
  Náklady za 5 rokov = 319 864 953,75 mínus náklady na zastupiteľstvo cca 20 000 000 = cca 300 000 000. Pri možnej úspore 50% = možná úspora cca 150 000 000 eur.
  Ročné náklady na činnosť zastupiteľstva (vrátane komisií, tovarov a pod) v jednej VÚC odhadom cca 500 000. Náklady za 1 rok vo všetkých VÚC – 4 000 000 eur. Náklady za 5 rokov vo všetkých VÚC = 20 000 000 eur = možná úspora

Možné úspory ročne= cca 5 000 000 (cesty) + cca 4 000 000 (zastupiteľstvá) + cca 30 000 000 (VÚC úrady) = 39 000 000 eur

Možné úspory za 5 rokov= cca 195 000 000 + 10 000 000 (voľby) = 205 000 000 eur

 1. Samospráva bližšie ľuďom a viac peňazí pre obce
  Rozdelenie DPFO dnes - medzi obce, mestá (70%) a VÚC (30%)
  Podielové dane na rok 2017:
 • pre obce: 1 764 524 000
 • pre VÚC: 756 166 000
 • spolu: 2 520 690 000
  Zdroj: Ministerstvo financií - Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2017

Ročné náklady vrátené na štát
cesty (99 640 492,89) + autobusy (136 891 264,02) + úrady VÚC (63 972 990,75) + zrušené zastupiteľstvá (4 000 000) = 304 504 747,66

Rozdelenie podielových daní po novom
304 504 747,66 eur = 12% DPFO štát – zabezpečí správu ciest, autobusovú dopravu, dráhy, civilnú ochranu, územné plánovanie + iné administratívne povinnosti
1 764 524 000 eur pôvodný rozpočet + 451 661 252,34 eur z pôvodného VÚC podielu = 88% DPFO obce
Spoločne zabezpečia kultúru a sociálne veci Obce/mestá + štát (ak ide o celoslovenský význam)
Školy financované z normatívov a zdravotníctvo z poistenia

 1. Počet zamestnancov VÚC neustále rastie
  BSK TTSK NSK TSK ŽSK BBSK PSK KSK Spolu
  2002 75 80 104 92 87 112 112 - -
  2003 95 119 125 108 124 128 119 119 937
  2004 104 131 141 116 133 143 125,5 142 1035,5
  2005 119 154 144 122 130 162 131 158 1120
  2006 151 175 159 130 130 164 139 200 1248
  2007 174 202 179 145 162 168 153 198 1381
  2008 186 217 193 165 189 188 164 201 1503
  2009 199 252 210 182 199 196 182 207 1627
  2010 182 251 214 187 197 186 191 186 1594
  2011 197 220 210 190 205 176 193 185 1576
  2012 211 218 214 185 201 179 186 186 1580
  2013 213 218 220 182 192 165 191 188 1569
  2014 222 217 222 161 190 153 190 189 1544
  2015 237 211 230 157 208 156 195,9 201 1595,9
  2016 252 209 236 162 223 146 203,4 200 1631,4
  Zdroje dát: Infožiadosť, Internetový zdroj (ZÚ)

 2. VÚC vyrobili dlhy
  Výška dlhu VÚC v rokoch 2012-2015 v tisícoch eur, začínali s nulovým dlhom. V roku 2015 - dlh 369 159 000 eur. Výška dlhu v r. 2015 k % príjmov - 30,46.
  Zdroj: MF SR

 3. Ani im sa nepodarilo znížiť regionálne rozdiely - v nezamestnanosti, HDP ani priemerných mzdách

 4. Občanov nezaujímajú, na voľbách do VÚC sa zúčastňuje len každý piaty volič. Voľby do VÚC držia smutný rekord v najnižšej vol. účasti vôbec - 7,12% v roku 2005 druhom kole v Trenčianskom kraji.
  Zdroj: Štatistický úrad SR

 5. Na zrušení samosprávnych krajov je mimo obdobia volieb široká politická zhoda

Počet hlasov strán, ktorých predstavitelia sa vyjadrili pre zrušenie VÚC, má v parlamentne ústavnú väčšinu 104 hlasov
SMER-SD – 49 hlasov
SaS – 21 hlasov
OĽaNO – 19 hlasov
SME RODINA – 8 hlasov + 3 odídenci, ktorí by mali byť viazaní programom
V mojom mene + 4 hlasy

AKO NA ZRUŠENIE VÚC
V prípade schválenia návrhu by sa voľby do VÚC už nekonali a kraje by zanikli k 31. decembru 2017 zo zákona. Rušíme VÚC bez náhrady, s účinnosťou odo dňa skončenia funkčného obdobia súčasných predstaviteľov VÚC. Keďže termín volieb do VÚC zatiaľ predseda NR SR nevyhlásil, je potrebné to urobiť takto.
Ich právomoci by sa prerozdelili medzi mestá a obce na jednej strane a štátnu správu na strane druhej. Nemeníme zásadne rozsah ani typ dnešných kompetencií štátu ani obcí, ale rozdeľujeme medzi ne kompetencie VÚC čo najbližšie k logike dnešného stavu.

Návrh dáva mestám a obciam právo prevziať zriaďovateľské právomoci k školským, sociálnym či kultúrnym zariadeniam miestneho charakteru. Ide tak o posilnenie decentralizácie v prospech prirodzených miestnych jednotiek, ktorými sú na Slovensku už stovky rokov mestá a obce. V prípade, že ide o zariadenia so širšou pôsobnosťou, prejdú zriaďovateľské právomoci späť na štát – buď priamo na konkrétne ministerstvo, alebo na miestnu štátnu správu. Do kompetencií štátu sa vracia dopravná infraštruktúra a autobusová doprava ako aj územné plánovanie a nemocnice.

Na štát vraciame najmä kompetencie, ktoré nemôžu vykonávať mestá a obce samostatne, a to ani v rámci rozšírenej pôsobnosti, ďalšie kompetencie prejdú práve na samosprávy. Pokiaľ hovoríme o vrátení niektorých kompetencií na štát, nemáme tým na mysli len centralizované vrátenie na ministerstvo alebo iný úrad do Bratislavy, ale ich vrátenie na okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja, t. j. na miestne orgány štátnej správy

Vlastné príjmy VÚC prerozdeliť medzi mestá / obce a štát podľa pomeru, ktorým sa prenesú kompetencie (vrátane dlhu). Dnešný stav podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu DzP územnej samospráve: obce 70 %, VÚC 30 %, toto sa zmení na 88% obce a 12% štát v súlade s rozdelením kompetencií. To sa nedotkne financovania zdravotníctva a školstva, ktoré sú financované prostredníctvom štátneho rozpočtu a zdravotných poisťovní.Príjmy za prenesené kompetencie by boli ponechané podľa dnešného systému, len by sa zmenil “adresát” z VÚC na toho, komu pripadnú. Majetok prechádza podľa kompetencií, dlh sa vracia štátu.

Úspora verejných financií počas najbližších 5 rokov bude predstavovať aspoň 205 miliónov eur. Bude pochádzať najmä zo zrušenia volieb, nákladov na fungovania zastupiteľstva a úradu VÚC.
Zrušenie VÚC už v minulosti podporili politici strán, ktoré majú v NR SR spolu 85 poslancov. Konkrétne ide o SMER-SD, SaS a Sme rodina a 4 poslancov iniciatívy V mojom mene. Dosiahnutie ústavnej väčšiny je preto na dosah, ak poslanci budú hlasovať podľa doterajších záväzkov.

V praxi to bude znamenať nasledovné:

• vo všetkých oblastiach systémové kompetencie – tvorbu koncepcií, určovanie siete, smerné čísla, systém financovania – zostávajú alebo sa vracajú štátu
• cesty: vrátiť štátu s výnimkou ciest v intraviláne obcí a miest (intravilán na zváženie): Slovenská správa ciest
• autobusová doprava: vrátiť objednávanie a licencovanie autobusových liniek štátu
• dráhy preniesť na štát
• civilnú ochranu preniesť na okresné úrady
• územné plánovanie preniesť na štát
• zdravotníctvo: drvivú väčšinu kompetencií vrátane zriaďovateľskej pôsobnosti k nemocniciam vrátiť štátu
• sociálne veci: zriaďovateľskú pôsobnosť k zariadeniam preniesť na mestá / obce s výnimkou zariadení širšieho významu, ktoré mestá / obce odmietnu
• školstvo: zriaďovateľskú pôsobnosť k stredným školám preniesť na mestá / obce s výnimkou zariadení širšieho významu, ktoré mestá / obce odmietnu
• kultúra: zriaďovateľskú pôsobnosť preniesť na mestá / obce okrem prípadov s výnimkou zariadení širšieho významu, ktoré mestá / obce odmietnu
• zakotvenie všeobecného pravidla: ak nie je určené, na koho kompetencia prešla, prešla na okresný úrad v sídle kraja


#2

Pouzivate mnozstvo cisiel na podlozenie svojho navrhu. Ako ekonom by som mal zaplesat a povedat “hura do toho”. Avsak kazdy ekonom musi okrem kvantitativnych aspektov mat najprv posudene tie odborne a kvalitativne. Teda napriklad, je z politilogicko spolocenskeho hladiska dobre, mat zrusene VUC? Existuju odbornici na verejnu spravu, ja a asi ani vy to nie sme. Ti by sa mali vyjadrit asi ako prvi. Demokracia a kvalita spravovaneho statu tiez nieco stoja. Ista reforma urcite potrebna je, minimalne hlavne mesto byt vyclenene a riesene inak nez zbytok VUC BA.
Cast tejto navrhovanej zmeny (zrusenia) je opatovne presunutie kompetencii na stat (ministerstva) - tam to bude posudzovane objektivne? Celonarodne? Apoliticky? Nepridu tam ludia, co budu riesit len problemy vybranych regionov ci dokonca miest kde su ti spravni stranicki primatori? Je toto smer k posilneniu demokracie a prav obcanov?
Zvysok navrhujete presun na mesta a obce, okresy a ich funkcie mame defacto zrusene/zredukovane takze mesta. Budu mesta a obce hajit efektivne zaujmy obcanov aj mimo dane mesto? Mnohe mesta nemaju vlastne zariadenia, muzea, skoly a podobne, bude ine mesto ochotne znasat naklady pre cinnost ineho mesta?
Takze, je opatovna ciastocna centralizacia a dodatocne zatazenie miest a obci dalsimi povinnostami tym spravnym riesenim?

Druha vec je ta iritujuca forma, rano sa zobudim, tlacovka a akysi “sam vojak v poli” predlozi s nikym neprediskutovane zrusenie VUC na ktore treba politicku podporu 90 hlasov v parlamente. Chyba celospolocenska diskusia a politicka detto.


Hľadajú sa moderátori/admini - Moderovanie kategórií a vyberanie najlepších príspevkov
#3

V podstate suhlasim, najma s praktickou realizaciou na konci. Ale suhlasim aj s @Peter_Hudec, chcelo by to dokladnu analyzu nakladov a prinosov, a celospolocensku diskusiu.


#4

V tomto prípade súhlasím s premiérom Ficom. :smiley:
To sa naozaj takto nerobí, že príde jeden (!) poslanec niekam a navrhne zrušiť VÚC a doloží to svojimi prepočtami.
To je fakt smiešne.

Ak si niekto myslí, že to má šancu na úspech a nie je to len výstrel do tmy za účelom vlastnej propagácie, tak ho týmto pozdravujem.

A k samotnej téme…
Máme tu v štáte nejakú deľbu kompetencií. Niečo rieši štát, niečo riešia obce, niečo riešia VÚC. Ak sa na VÚC voľbách zúčastňuje málo ľudí, svedčí to o ich neinformovanosti a/alebo nezáujme, a teda sa nemusíme čudovať, že si tam volení zástupcovia robia, čo chcú. Negatívne výsledky sú výsledkom práce konkrétnych ľudí, respektíve možno dôsledkom podfinancovania.

Nemám ani štipku ilúzie o tom, že ak zrušíme VÚCky a presunieme kompetencie inam, veci odrazu začnú zázračne fungovať.

Napadla mi trochu absurdná myšlienka… Keby sme podľa týchto kritérií hodnotili náš štát, ako by to dopadlo?
Ad 1. Štát má svoje náklady a nie sú malé.
Ad 2: Všetky prostriedky zo štátu sa dajú presunúť na samosprávy.
Ad 3: Nemám po ruke štatistiku počtu štátnych zamestnancov, ale určite ich nie je málo. :slight_smile:
Ad 4: Štát vyrába dlhy - v podstate je rozpočet stále v deficite…
Ad 5: Mnohé veci tu nefungujú efektívne/správne/optimálne (zdravotníctvo, školstvo, polícia…) a zodpovednosť za to nesie štátna administratíva
Ad 6: Občania síce volia, ale z dlhodobého hľadiska je tu významný trend poklesu volebnej účasti
(75% v roku 1994, 59,82% v roku 2016; zoznam volieb v SR)
Ad 7: Toto je jediný bod, asi by bola asi argumentácia zásadne iná, lebo nikto z poslancov by sa nepodpísal pod svoje zrušenie. :smiley:
…ale určite by sme našli aj ďalšie argumenty, prečo je fungovanie štátneho aparátu zlé…

Pri istej dávke jednostranného vnímania by sme mohli poľahky dôjsť k tomu, že tento štát treba zrušiť, veď máme na to dosť argumentov. :smiling_imp:

Ak sa Beblavému potvrdí tých 104 hlasov, budem prekvapenejší ako keď Kotleba vyhral BB VÚCku. A ak bude mať aspoň 40 hlasov, môže to považovať za svoj úspech.

Moje výhrady:
Bez urážky ku komukoľvek, nemyslím si, že tak komplexnú tému ako sú vyššie územné celky (resp. ich kompetencie, hospodárenie a podobne) je vhodné zvoliť do rúk dvom ľuďom - Beblavému, ktorý išiel do parlamentu ruka v ruke s Procházkom a pani, ktorej kariéra pozostáva z praxe v obchodných firmách a primátorovaní Prievidze…
Návrh podsúva čitateľom iba negatíva, tým je podľa mňa populistický. Nič nie je iba čierne alebo iba biele. Ak to niekto tak prezentuje, je to jasný znak manipulácie.
Netvrdím, že VÚCky fungujú dobre, netvrdím, že sa tam nerozkráda. A ani netvrdím, že ich treba zachovať a už vôbec nie to, že ich treba zachovať v súčasnom počte.
Ale toto, čo predvádza táto dvojica vo mne skrátka nevzbudilo dôveru.


#5

Nakolko ste predlozili prilis podrobny prispevok aky tu doteraz ani nebol, snazil som sa zistit, ci nemate nejake zaujimave zamestnanie. A narazil som na osobu s rovnakym menom, kt. pracuje pre poslankynu Simonu Petrik, teda kolegynu v “odboji” Beblaveho a Machackovej.
Nie je toto trosku konflikt zaujmov, hlavne ak je niekto takto cinny v politike a neuvedie svoje prepojenie? Robite pre Petrikovu?
https://twitter.com/xilwi


#6

Obávam sa, že to je zúfalý výkrik bezmoci. Opozícia ako celok má v parlamente mizivú šancu na normálne zákony, a už vôbec na ústavné zákony.
Samotní jednotlivci ako p. Beblavý je na tom ešte horšie ako jednotlivé opozičné strany.

Alebo je tu druhá možnosť - je to súčasť nejakej inej “stratégie”, ktorú pozná poslanec, ale my nie.
Lebo som presvedčený, že veľmi dobre vie, že toto a takto nemá šancu.
No už o ňom a jeho návrhu hovoril aj premiér. Takže zviditeľnil to slušne.


#7

premier hovoril len preto, ze sa ho pytali novinari a tentokrat som s ficom aj suhlasil.
Napadlo ma, ze nasledne zalozi stranu. Ale u mna neuspeje hlavne nie s takymito sposobmi a napadmi. Chce to konecne stranu, kde nebudu populisti, ludia s privelkym egom ci komplexami. VUC su odborny problem.


#8

Pani Hudáčková, som rád, že som sa konečne dozvedel o čom tá Beblavého reforma je, keďže navrhujem PS podobný spôsob prenusu kompetencií (vo všeobecnosti) ale so zachovaním VÚC, či už v terajšej podobe alebo 3 + 1 samozrejme s oklieštenými právomocami.
Zásadný problém vidím v tom, že ak úplne zrušíme VÚC, tak už vôbec nebude mať nikto prehľad koľko peňazí z rozpočtu a prečo sa prelieva do jednotlivých regiónov.
Viac v téme - Reforma územnej správy - prenos kompetencií - nachádzajúcej sa na www stránke
http://www.klubidiotov.sk/a1-decentralizacia/

A teraz námietky k Vášmu príspevku.
VÚC boli zriadené po neúspešnej porevolučnej reforme, keď došlo k zrušeniu Krajských národných výborov, ktoré plnili obdobnú úlohu. Ukázalo sa, že takýto medzičlánok na prenos funkcií štátu aj keď čiastočne pozmenený je potrebný lebo ho majú takmer všetky vyspelé štáty sveta. Teraz pán Beblavý povedal, že nie, lebo:

:smiling_imp:Ako môže kraj, bez možnosti tvorby politiky zamestnanosti, bez možnosti finančnej regulácie toku finančných prostriedkov, bez vplyvu na činnosť štátnych pracovných a sociálnych úradov zásadne vplývať na rast zamestnanosti? Jedná sa o zavádzajúci argument.
:smiling_imp:To isté platí na rast priemernej mzdy, či HDP - klamanie verejnosti.

:smiling_imp:Správa vecí verejných a jej efektivita v danom prípade nie je merateľná - zavádzajúca informácia.

:thumbsup:Zvýšenie zamestnancov o polovicu je argument, ktorý je potrebné zmeniť aj v prípade, že nebude uskutočnená veľká reforma.

:thumbsup: VÚC by nemali mať možnosť sa zadlžovať ! Kopia sa nám tu Ficosmerácke dlhy zdravotnej poisťovne, nemocníc, VÚC, diaľničné obchvaty - prečo to má po ich slávnom pôsobení a rozdávaní balíčkov niekto splácať[quote=“Silvia_Hudackova, post:1, topic:1676”]
VÚC nepriniesli ani oživenie demokracie a záujem ľudí o správu vecí verejných
[/quote]
:smiling_imp:Aj v tomto prípade sa jedná iba o populistické nemerateľné tvrdenie.
VÚC boli zriadené v prvom rade na plnenie a prenos kompetencií štátu, teda mohli to byť kľudne štátne organizácie - nič by sa nezmenilo a neboli by potrebné voľby, ktoré nikoho veľmi nezaujímajú okrem politických strán, ktoré si takto môžu rozšíriť svoj vplyv.

:smiling_imp:

 • 99 mil. € za správu ciest bude musieť namiesto VÚC vynaložiť ministerstvo, alebo okresné úrady, (prepočty u všetkých položiek vynásobené piatimi sú obyčajným oblbovačom)
 • 137 mil. € za autobusovú dopravu - detto - je úplne jedno kto to zaplatí
 • 63 mil. € na činnosť VÚC využije ten, čo ich činnosť nahradí

Takže toto neberiem ako zdôvodnenie reformy. Je to len hlúpa hra s číslami a nie argument, aby sa všetci poslanci z toho pokak… a okamžite vrhli na hlasovanie o zrušení VÚC.

Takéto ohlupujúce, vymyslené priam bombastické čísla (vraj mimo obdobia volieb) teda každý deň iné, sú hodné iba pre bulvár, nechce sa mi veriť, že ich vychrlil pán Beblavý. To by u mňa veľmi stratil na dôvere.

Zrušenie VÚC schvaľujem, ale nie zo dňa na deň a potom plátať diery a žiť dlhodobo vo vytvorenom a nepremyslenom chaose.
Samozrejme, že schvaľujem aj prenos kompetencií, ale skôr v zmysle môjho príspevku.
Myslím si, že tu išlo menovaným o niečo iné - aby boli stále v kurze, aby sa pravidelne za určitým účelom zviditeľňovali, hoci dobre vedia, že so svojimi návrhmi (podloženými aj zjavnou demagógiou) neprerazia.


#9

Silvia nesúhlasím a nie preto lebo na jednej VUC-ke pracujem…

Miro Beblavý bol vždy na čísla, to uznávam,
ak by sme sa však držali efektu aké úspory to prinesie, tak potom nevidím dôvod aby v tejto krajine fungoval akýkoľvek úrad alebo inštitúcia alebo väčšina z nich, pretože u každej alebo takmer u každej by väčšina z nás podľa mňa mala názor, že ju treba zrušiť lebo tam pracuje veľa ľudí a nevidíme výsledky… To s úsporami je vždy pekná politická ilúzia ale málokedy funguje.
VUC-ky sú nedokončený projekt, ktorý zamrzol v roku 2001 ale spoločnosť sa za posledných 15 rokov zmenila… súhlasím, že je potrebná zmena ale tá nebude mať zmysel ak sa nezasiahne aj do obcí a nepripraví sa reforma ako celok s diskusiou, preto nie je možné urobiť sek a to ešte pár mesiacov pred voľbami. Problémom je, že ani vláda ani opozícia za x rokov nepripravila kredibilý návrh ako by samospráva mala dnes vyzerať aj so širšou podporou získala pre ňu podporu. Nie je to sexi téma, jediný kto sa o to pokúša je azda Rybníček a ten to na rozdiel aj od Mira myslí vážne.

O Beblavého návrhoch sa dá racionálne diskutovať, nájdu sa tam však aj zbytočnosti, na prvé videnie mi tam udrel jeden nezmysel (vyjadruje trochu podstatu nezávislosti a sily krajov) že" VUC sa nepodarilo znížiť regionálne rozdiely - v nezamestnanosti, HDP ani priemerných mzdách - nuž na toto nemajú VUC-ky žiadny alebo takmer žiadny dosah. To je chyba. Pokiaľ nebudú kraje alebo regióny zodpovedné za politiku zamestnanosti, vyplácania dávok, daní atď… budú slabé lebo interakcia medzi krajom a občanom bude a je stále slabá. Takmer polovica rozpočtu krajov sú prenesené kompetencie, to znamená, že štát pošle peniaze kraju a ten ich pošle napr. školám alebo DSS-kám aj keď často školy potom dofinancuváva z vlastných príjmov lebo tie štátne prostriedky obvykle nestačia a to majú problém aj obce so základnými školami napr.
Falošná je aj idea, že keď niečo prenesiem na štát bude to fungovať… napíšte mi prosím niečo, kde sa takýto zázrak v našich podmienkach udial… cesty II. a III. triedy, ktoré boli postavené ešte za vojny a ktorých sa štát rád zbavil, že by si ich zobral späť a konečne do nich zainvestoval, myslím, že to nebude fungovať.
Dnes je podstatné obhájiť model 8 krajov a pripraviť reformu a získať pre ňu podporu v nejakom horizonte 2020 ako to budú politici myslieť vážne


#10

Dajme si anketu :slight_smile:

Ste za zrušenie VUC tak ako sa predklada?

 • Ano, je to super napad.
 • VUC treba zrusit, ale nie takto.
 • VUC treba reformovat a nie rusit.
 • Nie, VUC je treba a je to dobre ako to je.

0 účastníci


#11

Tak toto nebol dobrý nápad.
Myslím si, že väčšina tu prítomných nemá prehľad ako funguje prenesená štátna správa.
Nič v zlom, nemajú totiž dôvod sa o podobné veci bližšie zaujímať.

Rovno môžme dať anketu, či chceme zajtra znížiť počet verejných zamestnancov o 1/2.
Stavím sa, že väčšina bude za.


#12

ved toto nie je anketa, podla ktorej sa to ide robit teraz. je to cislo len dalsia informacia do diskusie…


#13

Ovplyvňuje to verejnú mienku.


#14

Aj velke firmy maju centralne riadenie, aby sa predislo lahsie korupcii, klientelizmu a zaroven sa prerozdelovali zdroje podla momentalnej vytazenosti, riesenia problemov, zabranenim neefejtivity. Vo VUC sa deje presne opacne. Vid. prepojenie SAD Zilina ( verejne zdroje) a Mirage (sukromny akcionar)


#15

Zdravim Peter, ano robim, prezentujete to ako odhalenie, a ja som sa to nesnazila utajit, skor mi prislo, ze to nikoho nezaujima. Postla som sem interne materialy, z ktorych sme pri navrhu vychadzali, ktore su po prvykrat zverejnene prave na tomto fore. Svoje zamestnanie mam uvedene na FB profile pod ktorym tu diskutujem. Robim dokonca aj pre samotneho Mira Beblaveho a ostatnych poslancov okolo neho. Zaujima nas, co si ludia na tejto platforme o nasom navrhu myslia. Dufam, ze sa diskusia neobrati na moje pracovne zaradenie, ale budeme debatovat k veci.


#16

Mňa tiež veľmi sklamal návrh p. Beblavého. Jednoduché riešenia v zložitom systéme verejnej správy nejestvujú. Tu nejde len o počet úradov a úradníkov, nielen o financovanie a efektívnosť. Verejná správa vo vyspelom štáte je aj o demokracii, decentralizácii, dobrom spravovaní, subsidiarite, solidarite, kvalite verejných služieb atď. Zrušenie regionálnej úrovne samosprávy by bol krok smerom k centralizácii štátu, čo je v rozpore s reformami verejnej správy vo vyspelých štátoch. Prirodzene niektoré kompetencie by mohli prejsť na obce, ale tu by sme museli najprv uvažovať aj nad konsolidáciou obecnej samosprávy (zredukovaním počtu obcí) a tak pripraviť obecnú samosprávu na prenos ďalších kompetencií.VÚC vznikli aj z dôvodu rozdrobenej obecnej samosprávy a tento problém zatiaľ nezanikol.
Centralizácia štátu a centrálne riadenie vo firmách je odlišný koncept. Samozrejme používanie progresívnych metód manažmentu vo verejnom sektore je nevyhnutné medzi nimi napr. metódy vyhodnocovania kvality a efektívnosti poskytovania verejných služieb. A práve to mi v návrhu p. Beblavého chýba - komplexná hĺbková analýza, z ktorej by boli zrejmé zdroje, z ktorých čerpal a metódy, ktoré použil. Aby sme si mohli vytvoriť vlastný názor na základe faktov a dospieť k “evidence based” rozhodnutiu.Návrh zrušenia VÚC považujem nateraz za úlet “vytrhnutý z kontextu”, argumenty sú vágne a alternatívy neznáme.


#17

Peter, použili sme viacero čísel, ktoré ukazujú, že VUC sú buď zbytočne alebo škodia. Vychádzali sme pri tom zo sľubov, ktoré boli prezentované pri zavádzaní VUC.

Tento vyber ukazovatelov bude vzdy subjektivny, co ako ekonom dobre viete. Ked sa zamyslite, ktore by ste ako ekonom pouzili Vy? Su niektore, ktore nam pre vlastne presvedcenie vypadli zo zretelu?

Vy ani ja nie sme pan Niznansky, ale toto je tema, ktora sa nas tyka ako obcanov, necitim sa preto nemiestne, ked o nej diskutujem. Hovorite, ze nase navrhy su neprediskutovane. Poslanci, čo návrh predložili, sa nepohybujú v myšlienkovom vákuu a bol prekonzultovaný s ľuďmi z praxe, ústavnými právnikmi, a pod. Napríklad sama pani Macháčková je primátorkou Prievidze aj poslankyňou VÚC.

Na celospoločenskú aj politickú diskusiu je podľa nášho názoru dosť času. Zákony môžu byť podrobne prediskutované v parlamente, na verejných diskusiách aj v médiách. Návrh je na stole a nie je nemenný.

Pýtate sa rečnícky mnohé otázky, takže neviem, aký je vlastne Váš názor, máte pochybnosti. My si myslime, že prenos väčšiny súčasných kompetencií na obce je dobrým nápadom, obce preukázali lepšiu schopnosť spravovať majetok, majú vyššiu politickú legitimitu, keďže ľudia považujú komunálne voľby za najdôležitejšie zo všetkých.

Bola by som rada, keby sme sa dostali k jadru problému - sú nejaké kompetencie, ktoré VÚC vykonávajú dobre? Kde sme ako občania spokojní? Alebo ak chceme nejakú kompetenciu preniesť na obec/štát - prečo je to zlý nápad? Vykonáva ho štát/obec už dnes horšie ako VÚC?


#18

Ešte doplním svoj príspevok. Diskusii k zrušeniu VÚC by mala predchádzať diskusia o komunálnej reforme. Prečo nezačať diskusiu odtiaľ? V súčasnosti máme na Slovensku takmer 2900 obcí. Malé obce už nie sú schopné prevziať viac kompetencií. Väčšinu zabezpečujú formou spoločných obecných úradov. Tu na PS je osobitná diskusia k územnosprávnemu členeniu Slovenska. Tieto témy sú prepojené, je čudné diskutovať ich samostatne.


#19

Politik / strana Dátum Výrok
Robert Kaliňák (SMER) 14. máj 2013
Áno, keď chcete počuť môj názor, myslím si, že zrušenie vyšších územných celkov je jedna z veľmi slušných ambícií, ktorú by sme mali mať. Ale tomu dnes asi ani ZMOS ani tak nepraje. Čiže myslím si, že toto je vec, ku ktorej sa musíme prepracovať dôkazmi o tom, že vie fungovať štát efektívnejšie bez niektorých zbytočných administratívnych inštitúcií. Ale to už zachádzam do ďalšej budúcnosti.

Richard Sulík (SaS) 9. november 2013
Systém vyšších územných celkov (VÚC) považuje šéf SaS Richard Sulík za pomýlený a samotné VÚC podľa neho treba zrušiť. Vyhlásil to dnes po tom, ako vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov odovzdal svoj hlas. Dodal, že jeho strana sa o zrušenie VÚC bude snažiť.
“Som za to, aby sa VÚC-ky zrušili a kompetencie, ktoré majú, nech sa rozdelia - časť na štát a časť na obce,” priblížil Sulík. Myslí si, že systém VÚC sa počas doterajších 12 rokov neuchytil. “Nie je pravdou, že keď to bude bližšie k ľuďom, že to bude pod väčšou kontrolou, lebo ľudia jednoducho tieto voľby ignorujú,” dodal.

Richard Sulík (SaS) 2. január 2014
SaS sa nechala počuť, že “vyššie územné celky sú umelou a nákladnou byrokratickou riadiacou štruktúrou v štáte obdobne, ako boli za vlády komunistov kraje. Táto štruktúra nebola vytvorená pre občanov, ale pre politické strany a politikov a že sa preto čoraz intenzívnejšie zaoberáte možnosťou ich úplného zrušenia”.
Tak.
Dostane sa to aj do vášho volebného programu?
Volebný program začneme písať asi na jeseň 2015, ale viem si predstaviť, že to bude zrušenie VÚC.

Čo by ich malo nahradiť?
Ide o zrušenie krajov bez náhrady s presunom kompetencií na štát a obce.

Hnutie SME RODINA pred 5. marcom 2016
Programové ciele v oblasti verejnej správy:
Zrušenie samosprávnych krajov (VÚC).
Zdôvodnenie: Samosprávne kraje sú v súčasnej podobe zbytočným medzičlánkom, ktorý iba odčerpáva finančné prostriedky. Ušetrené financie chceme presunúť do rozpočtov miest a obcí. VÚC v súčasnej podobne sa neosvedčili. Ľudia si k nim nenašli vzťah. Skaličania nemajú nič spoločné s ľuďmi so Žitného ostrova, Humenčania s Popradčanmi ani Horehronci s Lučenčami. Napriek tomu sú v jednom kraji.

OĽaNO, Igor Matovič 12.1.2017 „Považujeme ich za zbytočný medzičlánok v samospráve, preto by sme ich kompetencie presunuli na obce a ministerstvá a VÚC najradšej zrušili.“


#20

Ďakujem Mirka, toto je zaujímavý pohľad. O probléme s 2900 obcami vieme - financie im nezostávajú ani na výkon prenesených kompetencií, na kontrolórov a základné výdavky, nie ešte na investície/rozvoj. Je to dôležitá téma.

Z Vášho príspevku mám dojem, že tejto téme naozaj rozumiete, aké komplikácie podľa Vás môžu vzniknúť, ak by sa najprv zrušili VUC a až potom by sa riešili obce? Prečo je ale nevyhnutné postupovať pri reforme naraz - obce aj VUC?